عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
آجر سه گل درجه2 فروشگاه امیر 650 --
آجرسفال 10 سانتی درجه 2 فروشگاه امیر 2750 --
آجر سفال 12 سانت درجه یک فروشگاه امیر 3650 --
آجرسنتی قرمز فروشگاه امیر 4900 --
آجرلفتون 4 سانتی فروشگاه امیر 1150 --
آجر قزاقی سنتی گلبهی فروشگاه امیر 8900 --
سفال سقفی فروشگاه امیر 8650 --