عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
آجر سفال 12 سانت درجه یک فروشگاه امیر 1220 --
آجرسفال 10 سانتی درجه 2 فروشگاه امیر 850 --
سفال سقفی فروشگاه امیر 4200 --
آجر قزاقی سنتی گلبهی فروشگاه امیر 10500 --
آجرسنتی قرمز فروشگاه امیر 1100 --
آجرلفتون 4 سانتی فروشگاه امیر 680 --
آجر سه گل درجه2 فروشگاه امیر 310 --