عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
گچ سفید متین فروشگاه امیر 30000 --
گچ سفید سینا(33کیلو) فروشگاه امیر 41000 --
سفید گچ ساوه طلایی فروشگاه امیر 29500 --
سیمان سیاه مشهد فروشگاه امیر 25000 --