عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
میلگرد10 سمنان فروشگاه امیر 33000 --
میلگرد 8 سمنان فروشگاه امیر 23500 --
میلگرد12 سمنان فروشگاه امیر 28000 --
میلگرد 14 نیشابور فروشگاه امیر 18500 --