عنوان فروشگاه قیمت وزن گزینه ها
تیرآهن 14 اصفهان آهن آلات احمدی 2620000 --
تیرآهن18 اصفهان آهن آلات احمدی 4200000 --
تیرآهن 14 آرین آهن آلات احمدی 2580000 --
تیرآهن 16 یزد آهن آلات احمدی 2980000 --
تیرآهن 16 اصفهان آهن آلات احمدی 3230000 --
تیرآهن 20 اصفهان آهن آلات احمدی 5190000 --
تیرآهن 22 اصفهان آهن آلات احمدی 6730000 --
تیرآهن 27اصفهان آهن آلات احمدی 8450000 --
تیراهن 30 اصفهان آهن آلات احمدی 10150000 --
تیراهن 16 آرین آهن آلات احمدی 3160000 --
تیرآهن 18 آرین آهن آلات احمدی 4130000 --
تیرآهن 14 یزد آهن آلات احمدی 2370000 --
میلگرد 8 سمنان فروشگاه امیر 18500 --
میلگرد10 سمنان فروشگاه امیر 19500 --
میلگرد12 سمنان فروشگاه امیر 21500 --
میلگرد 14 نیشابور فروشگاه امیر 17500 --
ورق اصفهان آهن آلات احمدی 27000 --
ورق گیلان آهن آلات احمدی 25000 --