img
img
img
img
shape
shape

لطفا تعداد مورد نظر از هر محصول را در قسمت تعداد وارد کنید و در انتهای صفحه برروی دکمه تایید کلیک کنید

نام وزن قیمت تعداد تاریخ به روز رسانی
قوطی اصفهان 20*20 با ضخامت 1.5 5.7 کیلوگرم 32,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 40×20 باضخات1.5 8.5 کیلوگرم 32,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 40×40باضخامت1.5 11.3 کیلوگرم 32,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 80×40باضخامت1.5 16.9 کیلوگرم 32,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 20×10باضخامت2 5.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 25×10باضخامت2 6.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 10×30 با ضخامت 2 7.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 25×25باضخامت2 9 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 35×35باضخامت2 13 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی اصفهان 20×20باضخامت2 7.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی20×30باضخامت2 9 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی20×40باضخامت2 11.2 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی20×60باضخامت2 16.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی30×30باضخامت2 11.2 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی 30*40 با ضخامت2 13 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی30×50باضخامت2 14.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی 40*40با ضخامت2 14.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی40×50باضخامت2 16.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی40×60 با ضخامت 2 18.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی40×80 22.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی40×100باضخامت2 26 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی50×50باضخامت2 18.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی60×60باضخامت2 22.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی70×70باضخامت2 26 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی70×70باضخامت2 26 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
قوطی90×90باضخامت2 24 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
پروفیل507باضخامت2 14.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
پروفیل508باضخامت2 14.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
پروفیل509باضخامت2 14.5 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
چهارچوب فلزی معمولی باضخامت2 24.2 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
چهارچوب فلزی فرانسوی 24.6 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
چهارچوب فلزی نگین با ضخامت2 31 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20
زهوار باضخامت2 5.7 کیلوگرم 24,600تومان 1400-02-18 08:20:20

بالا